LAATSTE UPDATE: 31 mei 2013
PRIVACY POLICY
Warner Music Benelux B.V. (“Bedrijf”), een Warner Music Group bedrijf, is bezorgd om uw privacy en wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en delen. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij omgaan met informatie die wij of onze externe dienstverleners verzamelen via bepaalde websites die wij bezitten of controleren, web-eigenschappen (bijv. widgets en applicaties) en mobiele applicaties (“Mobiele Apps”) (hierna gezamenlijk de “Diensten”). Bedrijf is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze Privacy Policy heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, het privacy beleid, informatie of andere praktijken verstrekt door derde partijen, met inbegrip van Facebook, Inc., Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, draadloze dragers, onze artiesten, onze verbonden ondernemingen, en derden die een site of een dienst beheren waarnaar één van onze Diensten een link bevat. Bovendien impliceert het opnemen van een link geen goedkeuring van, of banden met, de gelinkte site of dienst door ons of onze artiesten of verbonden ondernemingen. Merk op dat het mogelijk is dat de Diensten bepaalde informatie toelaten (bijvoorbeeld via een software applicatie of dienst van een derde partij die beschikbaar is via, of in verband staat met, één van onze Diensten) rechtstreeks ter beschikking te stellen van, of te verstrekken aan derden, zoals Facebook of andere applicatie platformen zoals Apple’s App Store of Google Play. Zulke informatie wordt door u rechtsreeks verstrekt aan deze derden en de Privacy Policy is hierop niet van toepassing.
De Diensten worden gecontroleerd en beheerd vanuit de Verenigde Staten; tenzij de relevante privacywetgeving anders bepaalt, worden deze Privacy Policy en het door ons verzamelen, gebruiken, en delen van uw persoonsgegevens, beheerst door het Amerikaans recht. Merk op dat, indien u zich in de Europese Unie bevindt, wij ons houden aan de Safe Harbor overeenkomst gesloten tussen het Ministerie van Economische zaken van de Verenigde Staten en de EU en die verband houdt met Persoonsgegevens die zijn verzameld door entiteiten binnen de Europese Economische Ruimte en die worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Onze Safe Harbor Policy vindt u terug op http://www.wmg.com/privacy/safeharbor. Meer informatie over Safe Harbor vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/.
Onze Diensten zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. Wij vragen deze personen dan ook geen Persoonsgegevens aan ons te verstekken via het gebruik van onze Diensten.
UPDATES VAN DEZE PRIVACY POLICY
Wij kunnen deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. Gelieve steeds te kijken naar het “LAATSTE UPDATE” opschrift bovenaan deze pagina om na te gaan wanneer de Privacy Policy voor het laatst werd gewijzigd. Veranderingen aan de Privacy Policy zullen onmiddellijk van kracht zijn nadat de gewijzigde tekst  van het Privacy Policy beschikbaar wordt gesteld op of via één van onze Diensten. Na wijziging van de Privacy Policy, impliceert uw gebruik van een Dienst of het verstrekken van informatie in verband met een Dienst dat u de gewijzigde versie van de Privacy Policy heeft aanvaard.
PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die wij mogen verzamelen
Twee soorten informatie worden verzameld in verband met de Dienst: Persoonsgegevens en Andere Informatie. “Persoonsgegevens” is informatie die u identificeert als een individu. “Andere Informatie” is elke informatie die uw identiteit niet (rechtsreeks) onthuld. “Andere Informatie” wordt hierna afzonderlijk besproken, onder de titel “ANDERE INFORMATIE”.
Wij en onze dienstverleners mogen Persoonsgegevens van u verzamelen, waaronder bijvoorbeeld:
Wij en onze dienstverleners verzamelen uw Persoonsgegevens via onze Diensten, bijvoorbeeld, wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden die door onze Diensten worden aangeboden. Zo worden uw Persoonsgegevens verzameld:
Hoe wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken
Wij en onze dienstverleners mogen uw Persoonsgegevens gebruiken:
Wij kunnen Persoonsgegevens die u via de Dienst verstrekt of invoert combineren met informatie die wij verzamelen van en over u via andere online en offline bronnen, met inbegrip vanop onze eigen websites en web-eigenschappen (inclusief Apps, widgets en spelers) alsook via derde bronnen, zoals de sociale media waarmee u via onze Diensten interacteert. We beschouwen zulke gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens zolang zulke gegevens gecombineerd worden.
Hoe uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld
Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:
Bewaartermijn
Tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist of toestaat, zullen wij uw Persoonsgegevens bewaren voor een termijn die nodig is om tegemoet te komen aan de doeleinden die zijn uiteengezet in deze Privacy Policy.
Gevoelige Informatie
Wij vragen u geen gevoelige Persoonsgegevens naar ons te sturen en om deze niet (bijv. het nummer van de sociale zekerheid, informatie in verband met raciale of etnische achtergrond, politieke overtuiging, geloof of andere overtuigingen, gezondheid, crimineel verleden of lidmaatschap bij de vakbond) op of via de Diensten of op enige andere wijze met ons te delen.
ANDERE INFORMATIE
Andere Informatie die wij kunnen verzamelen
Voor zoverre wij uw identiteit hiermee niet kunnen achterhalen, kunnen wij en onze dienstverleners Andere Informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
Indien wij, op basis van de Andere Informatie die wij verzamelen, uw identiteit toch kunnen achterhalen, kwalificeren deze gegevens als Persoonsgegevens en worden zij als zodanig beschermd onder de relevante privacywetgeving en deze Privacy Policy (zie ook het hoofdstuk “Hoe wij Andere informatie mogen gebruiken en delen”).
Hoe wij Andere Informatie verzamelen
Wij en onze dienstverleners kunnen Andere Informatie op verschillende manieren verzamelen, met inbegrip van:
Hoe wij Andere informatie mogen gebruiken en delen
Gelieve er rekening mee te houden dat, tenzij de relevante privacywetgeving anders bepaalt, wij Andere Informatie kunnen gebruiken en delen voor alle doeleinden. Indien de relevante wetgeving ons verplicht om Andere Informatie te behandelen als Persoonsgegevens, dan kunnen we dergelijke informatie nog steeds gebruiken overeenkomstig het hoofdstuk “Hoe wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken”, alsook voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en delen. In sommige gevallen kunnen wij Andere Informatie combineren met Persoonsgegevens (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie). Indien wij Ander Informatie combineren met Persoonsgegevens, dan zal de gecombineerde informatie worden behandeld als “Persoonsgegevens” zolang zij is gecombineerd.
BESCHERMING
We streven ernaar om gebruik te maken van redelijke fysieke, technische en administratieve maatregelen om uw Persoonsgegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen. Helaas is geen enkele datatransmissie over het internet of databeveiligingssysteem 100% veilig.
KEUZES EN TOEGANG
Uw keuze in verband met ons gebruik en ons delen van uw Persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht om u kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen het gebruik en het delen van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Zo kan u zich bijvoorbeeld verzetten tegen:
Gelieve steeds duidelijk te maken in uw e-mail voor wat u uw opt-out mogelijkheid wenst te gebruiken . Wij zullen trachten zo snel mogelijk in te gaan op uw verzoek(en).
Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u kiest voor een opt-out zoals hierboven beschreven, we niet in staat zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen uit de databanken van onze artiesten of andere derden met wie wij uw Persoonsgegevens al hebben gedeeld op de datum van uw opt-out verzoek.
Gelieve ook op te merken dat indien u ervoor kiest om onze marketing gerelateerde berichten niet langer te ontvangen, wij u nog steeds administratieve berichten kunnen sturen. Voor deze berichten bestaat er geen opt-out mogelijkheid.
Hoe krijgt u toegang tot uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze wijzigen of onderdrukken
Indien u wenst om uw Persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld te bekijken, te corrigeren, updaten, te onderdrukken, te verwijderen of ons gebruik op een anders wijze wenst te beperken dan kan u met ons contact opnemen via privacypolicy@wmg.com.
Gelieve in uw verzoek duidelijk te maken welke Persoonsgegevens u wenst te wijzigen en welke beperkingen (indien die er zijn) u wenst op te leggen aan ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Wij zullen trachten om zo snel mogelijk in te gaan op uw verzoek. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie voor archiveringsdoeleinden moeten bewaren en er kunnen ook steeds sporen van deze informatie achterblijven in onze databank en in andere archieven die niet worden verwijderd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen, verwijderingen of onderdrukking van informatie in de databanken van onze artiesten of andere derden waarmee wij uw Persoonsgegeven al hebben gedeeld
CONTACT
Indien u vragen heeft over die Privacy Policy, gelieve ons te contacteren door een e-mail te sturen naar privacypolicy@wmg.com of een brief te sturen naar het volgende adres:
 
Warner Music Benelux B.V.
Olympia 2
1213 NT Hilversum
Nederland
 
Gelieve er rekening mee te houden dat e-mail verkeer niet steeds veilig is. Gelieve geen creditkaart informatie of ander gevoelige informatie mee te delen in uw bericht aan ons.